Psychologenpraktijk Amsterdam Zuid
Vergoedingen

Uw zorgverzekeraar stelt als voorwaarde voor vergoeding een verwijsbrief van uw huisarts. Een modelverwijsbrief voor uw huisarts kunt hier downloaden.

Ondanks het feit dat ons door alle zorgverzekeraars contracten zijn aangeboden heeft onze praktijk ook dit jaar besloten geen contracten af te sluiten. Wij houden vast aan onze professionele zelfstandigheid en geheimhoudingsplicht. Voor meer informatie hierover: www.contractvrijepsycholoog.nl en www.zorgvoorkwaliteit.nu

Evenals in voorgaande jaren is er bij contractvrije psychologen sprake van voorfinanciering.

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad bepaald dat het vergoedingspercentage voor ongecontracteerde zorg tenminste 75% van het marktconforme tarief moet zijn.

Sinds 1-1-2014 is het niet meer mogelijk de nota’s tussentijds in te dienen bij de zorgverzekeraar. Alleen de overzichtsnota, aan het eind van de behandeling, kan worden ingediend.

Bij een restitutie-polis met een aanvullende verzekering is de vergoeding voor contractvrije psychologen het hoogst. Bij deze vorm van verzekeren kunt U zelf Uw behandelaar kiezen. Elke verzekering heeft zijn eigen regels wat betreft vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Ons tarief is m.i.v. 1 januari 2021 € 104,00 per consult.

De NZA heeft m.i.v. 1-1-2021 de maximale tarieven per prestatie als volgt gewijzigd:

Code    Prestatie   Maximumtarief
180001 Kort € 522,13 (tot 5 sessies)
180002 Middel € 885,01 (tot 8 sessies)
180003 Intensief € 1434,96 (tot 12 sessies)
180004 Chronisch € 1380,49 (tot 12 sessies)
180005 OVP € 228,04 (tot 2 sessies)

Onze tarieven volgen deze tariefbeschikking zonder differentiatie tussen kort, middel en intensief of chronisch en OVP, maar met een vast tarief van € 104,00 per consult. Bij corona-gerelateerde klachten is de 24-uurs policy niet langer van kracht.

Tarieven 2022
Met ingang van 1-1-2022 gaat er iets veranderen in de GGZ. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Het tarief per consult van 45 minuten wordt € 120,99.
Vraag altijd bij uw eigen zorgverzekeraar naar de voorwaarden en vergoedingen voor de vrijgevestigde contractvrije GZ psycholoog in de Generalistische basis GGZ.

Bij ons bepaalt iedereen zelf of hij/zij de consulten declareert bij de zorgverzekeraar.